Introductie

De COVID-19 (lockdown) maatregelen hebben al langer dan een jaar bewezen niet te werken. Integendeel zorgen ze voor gigantische nevenschade op economisch-, sociaal- en medisch gebied. Ook uit de cijfers in Suriname blijkt dit. Maar dat weerhoudt de Staat niet ervan om de maatregelen in stand te houden en ze steeds verder aan te scherpen. Hiermee maakt de Staat een grove inbreuk op uw fundamentele rechten, m.n. het recht op leven, het recht van eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van verplaatsing. Hier moet nu een einde aan komen.

Waarom blijven de aantallen COVID-19-‘positieven’ en ‘doden’ stijgen ondanks de maatregelen? Waarom zijn de aantallen COVID-19-‘positieven’ en ‘doden’ verkregen op basis van de RT-PCR-test niet te vertrouwen? Waarom worden de lockdown maatregelen met geweld doorgedrukt ondanks dat het SARS-CoV-2 virus niet gevaarlijker is dan andere virussen in de omloop? Al deze vragen en meer komen aan de orde in het verzoekschrift welke u onderstaand kunt downloaden.

We vinden geen aanwijzingen voor grote remmende effecten van een verplicht thuisblijf- en bedrijfssluitingsbeleid op de besmettingen. [...] zelfs als er [voordelen] zijn, wegen deze voordelen misschien niet op tegen de talrijke nadelen van deze agressieve maatregelen.

Kort Geding

Karel Donk spant een Kort Geding aan tegen de Staat Suriname om de COVID-19/lockdown maatregelen te doen opschorten. U kunt het verzoekschrift, welke op 1 juni 2021 is ingediend, met een deel van de bijbehorende produkties downloaden via de onderstaande links. Alle bronnen zijn tevens vermeld met bijbehorende links in het verzoekschrift.

Download Verzoekschrift

Download Produkties

De tot zover verzamelde data in Suriname met betrekking tot het aantal COVID-19-‘positieven’ en ‘doden’ in relatie tot de maatregelen van de Staat geven een duidelijk beeld van de ineffectiviteit van die maatregelen. Deze data is grafisch weergegeven in Produktie 6. Regelmatige updates van deze grafiek kunnen gedownload worden via de onderstaande link in PDF formaat.

Download Grafiek 29/5/2021

Download Grafiek 14/6/2021

Download Grafiek 11/7/2021

Download Grafiek 27/7/2021

Update 3 juni 2021

Vandaag is rechtsingang verleent door de Kantonrechter in Kort Geding in het Eerste Kanton mr. A.C. Johanns. De eerste behandeling van de zaak is op maandag 7 juni 2021 om 11:00am.

Update 7 juni 2021

Vandaag op de eerste behandeling van de zaak was de gedaagde niet aanwezig; die had eerder al laten weten meer tijd nodig te hebben om haar antwoord voor te bereiden. Het antwoord wordt verwacht op woensdag 9 juni 2021. De eerste behandeling vond plaats door kortgedingrechter mr. A.C. Johanns. Die gaf aan dat voor deze zaak er waarschijnlijk een andere rechter zal worden aangewezen na deze eerste behandeling (aangezien de vorige zaak al door haar was behandeld). Karel Donk heeft aangegeven geen moeite te hebben ermee als deze zaak door dezelfde rechter wordt behandeld.

Update 8 juni 2021

De gedaagde heeft de kortgedingrechter vandaag verzocht om uitstel van antwoord tot vrijdag 11 juni 2021. Dit verzoek is gehonoreerd door de rechter en peremptoir gesteld.

Update 11 juni 2021

De gedaagde heeft vandaag haar conclusie van antwoord ingediend welke u onderstaand kunt downloaden in PDF formaat.

Download Concl. v. Antw.

Update 16 juni 2021

Op 15 juni 2021 heeft Karel Donk zijn conclusie van repliek ingediend als reaktie op het antwoord van de Staat. U kunt een kopie van de conclusie van repliek met bijbehorende produkties onderstaand downloaden. De conclusie van dupliek van de Staat wordt verwacht op uiterlijk 21 juni 2021.

Download Concl. v. Repliek

Download Produkties

Update 21 juni 2021

Op 20 juni 2021 heeft de Staat haar conclusie van dupliek ingediend welke u onderstaand kunt downloaden. Er zal door de kantonrechter nu een vonnisdatum worden bepaald.

Download Concl. v. Dupliek

Update 28 juni 2021

Van de kantonrechter, mr. S.M.M. Chu, is bericht ontvangen dat er op vrijdag 2 juli 2021 vonnis zal worden gewezen in deze zaak.

Update 2 juli 2021

Vandaag heeft de kantonrechter, mr. S.M.M. Chu, alle vorderingen afgewezen. De redenen daarvoor zijn nog niet bekend aangezien het vonnis pas op maandag 5 juli 2021 schriftelijk wordt afgegeven.

Update 5 juli 2021

Vandaag is het vonnis schriftelijk ontvangen en een kopie daarvan kan onderstaand worden gedownload.

Download Vonnis

De kantonrechter, mr. S.M.M. Chu, stelt in rechtsoverweging 4.11:

De kantonrechter constateert dat Donk in de onderhavige zaak een wetenschappelijke strijd voert met de Staat over het al dan niet effectief en gerechtvaardigd zijn van de lockdownmaatregelen. Daar het kort geding zich niet leent voor een wetenschappelijke strijd of de door de Staat nog te handhaven lockdown maatregelen al dan niet de juiste zijn voor het tegengaan of verminderen van Covid-19 besmettingen, gaat de kantonrechter voorbij aan deze wetenschappelijke strijd.

De wetenschappelijke informatie is juist van belang om te oordelen als de maatregelen van de Staat wel effectief zijn en dus te rechtvaardigen zijn. Zoals gesteld is in het verzoekschrift, mogen maatregelen niet zonder meer worden ingevoerd; de maatregelen moeten effectief zijn in het bestrijden van de uitzonderingstoestand. Anders zou de Staat elke willekeurige maatregel kunnen doorvoeren verwijzend naar de uitzonderingstoestand. En om de effectiviteit en noodzakelijkheid van de maatregelen te kunnen toetsen, zou gekeken moeten worden naar de wetenschappelijke informatie en gepresenteerde data uit Suriname.

Waarover de kantonrechter dient te oordelen is de beantwoording van de vraag welke schade Donk zelf ondervindt als gevolg van de nog van kracht zijnde lockdownmaatregelen, en of het gerechtvaardigd is om in het geval van Donk de nog van kracht zijnde lockdownmaatregelen te laten voortduren, waarbij van belang is de wijze van totstandkoming van het besluitvormingsproces over het voortduren van de lockdownmaatregelen. De kantonrechter constateert dat Donk stelt dat de maatregelen enorme financiële-, immateriële- en gezondheidsschade aanricht onder de bevolking, doch heeft Donk nagelaten te stellen welke schade hij zelf hiervan ondervindt.

Er is in het verzoekschrift niet alleen gevraagd om te oordelen over de schade, maar ook over de onrechtmatigheid van de maatregelen aangezien er volgens Donk geen valide grondslag aanwezig is voor de maatregelen (sustenu 65–68 in het verzoekschrift). Ook al zouden de maatregelen namelijk geen schade veroorzaken, dan nog zouden ze effectief moeten zijn in het bestrijden van de uitzonderingstoestand om ze te kunnen rechtvaardigen. Dat er een uitzonderingstoestand zou heersen volgens de Staat, betekent niet dat naar willekeur allerlei maatregelen ingevoerd zouden mogen worden; ze zouden effectief moeten zijn in het bestrijden van de uitzonderingstoestand.

Verder gelden de maatregelen voor de gehele bevolking c.q. alle burgers van Suriname. De grondrechten van alle burgers worden beperkt. Dit is ook toegegeven door de Staat; sterker nog, de Staat achtte het in haar verweer noodzakelijk dat deze beperkingen op de grondrechten van burgers ingevoerd werden. Aangezien Donk ook deel uitmaakt van de bevolking c.q. burger is van Suriname, is het verbazingwekkend dat het voor de kantonrechter onduidelijk is op welke manier Donk schade ondervindt van de maatregelen. Immers, de maatregelen, die gelden voor alle burgers en personen in Suriname, raken ook Donk als burger, en dus ook op de grondrechten van Donk wordt inbreuk gemaakt, bovendien terwijl blijkt dat de maatregelen niet effectief zijn zoals aangegeven in het verzoekschrift. In rechtsoverweging 4.4 geeft de kantonrechter zelf toe “dat elke burger, waaronder Donk, wordt beperkt in de aan hem/haar toekomende grondrechten die in de Grondwet en in internationale verdragen zijn neergelegd.” Donk heeft in het verzoekschrift aan de kantonrechter verzocht om te oordelen als de beperkingen c.q. inbreuk op de grondrechten wel gerechtvaardigd zijn, aangezien blijkt dat de maatregelen niet effectief zijn in het bestrijden van de uitzonderingstoestand. De kantonrechter is o.a. hier volledig aan voorbijgegaan.

De horrorscenario’s die de beslissing over de lockdown […] significant hebben beïnvloed waren gebaseerd op verkeerde aannames over de letaliteit van het virus. Het lockdown-beleid […] is een catastrofale verkeerde politieke beslissing met dramatische gevolgen voor bijna alle aspecten van het leven van mensen, voor de samenleving, voor de Staat en voor de ontwikkelingslanden. Het woord ‘onevenredig’ is te kleurloos om zelfs maar de afmetingen van wat er gebeurt te suggereren.

Hoger Beroep

Karel Donk heeft op 12 juli 2021 hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter in het Kort Geding tegen de Staat Suriname om de lockdown maatregelen te doen opschorten. U kunt de verklaring van hoger beroep downloaden via de onderstaande link.

Download Verkl. Hgr. Beroep

Update 28 juli 2021

Vandaag is de Memorie van Grieven ingediend bij de Griffie der Kantongerechten. Daarin gaat Karel Donk in een vijftal grieven in op de zaken waar de rechter ten onrechte aan is voorbijgegaan en/of niet heeft beoordeeld. Voor de details wordt u naar de Memorie van Grieven verwezen welke u onderstaand kunt downloaden.

Download Memorie v. Grieven

Update 24 juni 2022

Op 5 augustus 2022 vangt de behandeling aan van deze zaak in hoger beroep bij het Hof van Justitie. De beschikking is gemaakt op 2 juni 2022 en ontvangen op 5 juni 2022.

Zodra er meer updates zijn zullen die hier gepubliceerd worden. U kunt zich onderstaand ook aansluiten op onze publieke chatgroep op Signal Private Messenger om op de hoogte te blijven en uw ondersteuning te geven.

Wat de mensen de afgelopen vijftien maanden hebben doorstaan — om een uitspraak van rechter Justin R. Walker van het Amerikaanse District te gebruiken — ‘is iets dat dit hof nooit had verwacht te zien buiten de pagina’s van een dystopisch boek.’

Chatgroep

Sluit u aan bij onze publieke ‘Anti-Muilkorf’ chatgroep op Signal Private Messenger (‘Signal’) en blijf op de hoogte van de laatste updates. Signal is veiliger en gaat beter om met uw privacy in vergelijking tot WhatsApp en Telegram. Indien u nog geen gebruik maakt van Signal kunt u deze eerst installeren via de onderstaande link (iOS / Android), waarna u zich kunt aanmelden op de chatgroep.

Signal Installeren Aanmelden op Chatgroep

Volgens de huidige wetenschappelijke gegevens is de RT-PCR-test op zichzelf niet in staat om zonder redelijke twijfel vast te stellen als een dergelijk positief resultaat inderdaad overeenkomt met een besmetting van een persoon met het SARS-CoV-2-virus [...].

In de Media

Onder het voorwendsel van de pandemie hebben de autoriteiten in sommige landen hardhandig gereageerd met veilig­heids­maat­regelen en nood­maat­regelen om afwijkende meningen de kop in te drukken, fundamentele vrijheden strafbaar te stellen, onafhankelijke verslaggeving het zwijgen op te leggen en de activiteiten van niet-gouvernementele organisaties te beperken. Mensen­rech­ten­activisten, journalisten, advocaten, politieke activisten en zelfs gezondheidswerkers zijn gedetineerd, vervolgd, geïntimideerd en onder toezicht geplaatst omdat zij kritiek hadden op de reactie van de regering op de pandemie. Soms werd de toegang tot COVID-19 informatie die levens kan redden verborgen gehouden, terwijl dodelijke desinformatie werd versterkt — zelfs door de machthebbers.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact maken met:

Karel Donk
Tel#: +597-8593120
Email: karel@kareldonk.com

Karel Donk is Software Engineer/Web Developer en is gevestigd in Paramaribo, Suriname; voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kareldonk.com.