Introductie

Ondanks er overweldigend wetenschappelijk bewijs is voor het feit dat mondkapjes medisch niet effectief zijn, en integendeel zelfs schadelijk zijn voor uw gezondheid, wordt het dragen van mondkapjes verplicht door de Staat. Hiermee maakt de Staat niet alleen een grove inbreuk op uw fundamentele rechten, m.n. het recht op leven, het recht van eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op uw fysieke integriteit, maar dwingt de Staat u om schade toe te brengen aan uw gezondheid. Hier moet nu een einde aan komen.

Waarom zijn mondkapjes medisch niet effectief? Op welke manieren zijn mondkapjes schadelijk voor uw gezondheid? Waarom wordt deze maatregel met geweld doorgedrukt ondanks dat het SARS-CoV-2 virus niet gevaarlijker is dan andere virussen in de omloop? Al deze vragen en meer komen aan de orde in het verzoekschrift welke u onderstaand kunt downloaden.

Op dit moment is er vanuit wetenschappelijk onderzoek geen direct bewijs dat het dragen van mondkapjes effectief is in het verminderen van de verspreiding van virussen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken, ook niet voor COVID-19.

Kort Geding

Karel Donk en Ricky Stutgard MSc. spannen een Kort Geding aan tegen de Staat Suriname om de verplichting voor het dragen van mondkapjes te doen opschorten. U kunt het verzoekschrift, welke op 8 maart 2021 is ingediend, downloaden via de onderstaande link.

Download Verzoekschrift

Update 15 maart 2021

Op de eerste zitting van deze zaak op 11 maart 2021 heeft de Staat de gelegenheid gekregen om verweer te voeren. Van de eisers waren aanwezig Karel Donk en Ricky Stutgard MSc. De Staat was vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, A. Ramadhin, de directeur en onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid en de advocaten C. Lachman en M. Babulall.

De Staat vroeg de rechter, mr. A.C. Johanns, om de zaak gelijk af te pleiten om “te voorkomen dat er te veel ruis ontstaat in de samenleving.” De Staat heeft mondeling haar verweer gevoerd; hiervan kregen wij geen schriftelijke kopie. Van de rechter mochten wij ons repliek schriftelijk indienen op 14 maart 2021. In ons repliek gaan we in op het verweer van de Staat. U kunt een kopie van de Conclusie van Repliek onderstaand downloaden, waarin u kunt lezen wat het verweer was van de Staat en wat onze reaktie daarop is.

Download Concl. v. Repliek

Update 18 maart 2021

Op 16 maart 2021 hebben we de Conclusie van Dupliek en Uitlating Produkties schriftelijk ontvangen van de Staat. De Staat heeft daarbij nog een produktie overlegd waarop wij weer mochten reageren. Onze reaktie, die vandaag is opgestuurd, kunt u onderstaand downloaden in ons Conclusie tot Uitlating bij Dupliek Overgelegde Produktie. De verwachting is nu dat de rechter, mr. A.C. Johanns, een datum zal bepalen voor de uitspraak.

Download Concl. Uitl. Prod.

Update 24 maart 2021

De rechter, mr. A.C. Johanns, heeft vandaag vonnis gewezen in het Kort Geding en heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd. Op de zitting waren van de eisers aanwezig Karel Donk en Ricky Stutgard MSc. De Staat was vertegenwoordigd door de advocaten C. Lachman en M. Babulall. Het vonnis kunt u onderstaand downloaden. We hebben ook een kopie opgevraagd van het verweer van de Staat, en zo gauw we die hebben ontvangen zullen we dat ook hier publiceren.

Download Vonnis

Update 25 maart 2021

Belangrijk om op te merken in rechtsoverweging 5.15.3 van het vonnis is dat de rechter is voorbijgegaan aan de onderzoeken waar duidelijk blijkt dat de mondkapjes niet werken zoals aangehaald in ons verzoekschrift, en ze laat richtlijnen van de WHO zwaarder wegen. Ze is ook voorbijgegaan aan het feit dat de WHO zelf op 5 juni 2020 toegaf dat “er vanuit wetenschappelijk onderzoek geen direct bewijs is dat het dragen van mondkapjes effectief is in het verminderen van de verspreiding van virussen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken, ook niet voor COVID-19,” om daarna hun mening te veranderen binnen een maand. In die periode zijn er geen nieuwe RCT onderzoeken geweest naar de effectiviteit van mondkapjes. En in het WHO document van 1 december 2020 welke ze aanhaalt in 5.15.2 staat duidelijk meerdere malen dat het bewijs van effectiviteit van mondkapjes ‘beperkt’ en ‘inconsistent’ is. Op de koop toe haalt het WHO document op pagina 8 ook de RCT studie van Bundgaard et al. aan, die de Staat typeerde als ‘kleinschalig’:

A large randomized community-based trial in which 4862 healthy participants were divided into a group wearing medical/surgical masks and a control group found no difference in infection with SARS-CoV-2.

De vraag is waarom de WHO dan toch mondkapjes aanbeveelt. Wij hebben die vraag beantwoord in ons verzoekschrift, maar de rechter is daaraan ook voorbijgegaan.

Een ander zeer belangrijk punt is dat in rechtsoverweging 5.16.2 wordt toegegeven zowel door de rechter als de Staat dat het dragen van mondkapjes wel op verschillende manieren schadelijk is voor de gezondheid. De rechter heeft ook de verschillende onderzoeken die wij gepresenteerd hadden in ons verzoekschrift die duidelijk schadelijke gevolgen aantoonden hier niet aangehaald. Feitelijk zegt de rechter in rechtsoverweging 5.16.3 dat de Staat schade mag toebrengen aan (de gezondheid van) burgers, of burgers mag dwingen om dit zelf te doen, wanneer de Staat dat nodig acht (als de nadelen in hun optiek niet ‘zodanig’ zijn, en als de ‘voordelen’ in hun optiek zwaarder wegen dan de nadelen). Een bijzonder gevaarlijk oordeel.

Update 30 maart 2021

Onderstaand een interview van Ricky Stutgard met Karel Donk over de rechtszaak in Suriname tegen de mondkapjesplicht. Uitgezonden op Radio Gold (101.3 FM) op 28 maart 2021. Beschikbaar op YouTube en Archive.org.

Ricky Stutgard praat met Karel Donk over de rechtszaak

Update 6 april 2021

Vandaag hebben Karel Donk en Ricky Stutgard hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter. Updates over het hoger beroep zullen onderstaand onder de kop “Hoger Beroep” gepubliceerd worden. Vandaag hebben we ook achteraf het Proces Verbaal van het verweer van de Staat gehad, en die publiceren wij hier ook samen met de Conclusie van Dupliek van de Staat.

Download Verweer Staat

Download Concl. v. Dupl. Staat

De horrorscenario’s die de beslissing over de lockdown […] significant hebben beïnvloed waren gebaseerd op verkeerde aannames over de letaliteit van het virus. Het lockdown-beleid […] is een catastrofale verkeerde politieke beslissing met dramatische gevolgen voor bijna alle aspecten van het leven van mensen, voor de samenleving, voor de Staat en voor de ontwikkelingslanden. Het woord ‘onevenredig’ is te kleurloos om zelfs maar de afmetingen van wat er gebeurt te suggereren.

Hoger Beroep

Karel Donk en Ricky Stutgard MSc. hebben op 6 april 2021 hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter in het Kort Geding tegen de Staat Suriname om de verplichting voor het dragen van mondkapjes te doen opschorten. U kunt de verklaring van hoger beroep downloaden via de onderstaande link.

Download Verkl. Hgr. Beroep

Update 9 april 2021

Vandaag hebben we onze Memorie van Grieven ingediend bij de Griffie der Kantongerechten. Daarin gaan we in een vijftal grieven in op de zaken waar de rechter ten onrechte aan is voorbijgegaan en/of niet heeft beoordeeld. Zoals reeds was aangegeven is de rechter tot een bijzonder gevaarlijk oordeel gekomen. Voor de details verwijzen wij u naar de Memorie van Grieven welke u onderstaand kunt downloaden.

Download Memorie v. Grieven

Update 11 mei 2021

Na ruim een maand nog niks vernomen te hebben, hebben we vandaag een brief gericht aan de Griffie der Kantongerechten voor het bespoedigen van ons hoger beroep in deze zaak. U kunt de brief onderstaand downloaden.

Download Brief Hgr. Beroep

Zodra er meer updates zijn zullen die hier gepubliceerd worden. U kunt zich onderstaand ook aansluiten op onze publieke chatgroep op Signal Private Messenger om op de hoogte te blijven en uw ondersteuning te geven.

Uit een groot gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek in de gemeenschap, waarbij 4862 gezonde deelnemers werden verdeeld in een groep die medische/chirurgische maskers droeg en een controlegroep, bleek geen verschil in infectie met SARS-CoV-2.

Chatgroep

Sluit u aan bij onze publieke ‘Anti-Muilkorf’ chatgroep op Signal Private Messenger (‘Signal’) en blijf op de hoogte van de laatste updates. Signal is veiliger en gaat beter om met uw privacy in vergelijking tot WhatsApp en Telegram. Indien u nog geen gebruik maakt van Signal kunt u deze eerst installeren via de onderstaande link (iOS / Android), waarna u zich kunt aanmelden op de chatgroep.

Signal Installeren Aanmelden op Chatgroep

[Het] blijkt dat er geen wetenschappelijke basis is op grond waarvan het gebruik van maskers (van welke aard dan ook) in het openbaar onder vrijwel de gehele bevolking […] kan worden gerechtvaardigd, en uit de huidige studies blijkt hetzelfde. […] Verplicht gebruik van maskers geeft een vals gevoel van veiligheid, en een vals gevoel van veiligheid is altijd een veiligheidsrisico.

In de Media

Onderstaand enkele mediaberichten over het Kort Geding. Deze lijst zal regelmatig worden bijgewerkt in chronologische volgorde.

Onder het voorwendsel van de pandemie hebben de autoriteiten in sommige landen hardhandig gereageerd met veilig­heids­maat­regelen en nood­maat­regelen om afwijkende meningen de kop in te drukken, fundamentele vrijheden strafbaar te stellen, onafhankelijke verslaggeving het zwijgen op te leggen en de activiteiten van niet-gouvernementele organisaties te beperken. Mensen­rech­ten­activisten, journalisten, advocaten, politieke activisten en zelfs gezondheidswerkers zijn gedetineerd, vervolgd, geïntimideerd en onder toezicht geplaatst omdat zij kritiek hadden op de reactie van de regering op de pandemie. Soms werd de toegang tot COVID-19 informatie die levens kan redden verborgen gehouden, terwijl dodelijke desinformatie werd versterkt — zelfs door de machthebbers.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact maken met:

Karel Donk
Tel#: +597-8593120
Email: karel@kareldonk.com

Ricky Stutgard MSc.
Tel#: +597-8645626
Email: rickystutgard@hotmail.com

Karel Donk is Software Engineer/Web Developer en is gevestigd in Paramaribo, Suriname; voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kareldonk.com. Ricky Stutgard MSc. is microbioloog en voedseltechnoloog en docent op de FTeW (Faculteit der Technologische Wetenschappen) aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.